REALIZACJE

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. WITTEK

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. WITTEK

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. WITTEK Budowa drogi ul. Wittek od ul. Ułańskiej do ul. Frankowskiego we Wrocławiu: check icon zagospodarowanie wód opadowychcheck icon budowa miejskich kanałów technologicznychcheck icon budowa oświetlenia przebudowa...

POWIAT OLEŚNICKI – ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO – SYCÓW -KOMORÓW

POWIAT OLEŚNICKI – ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO – SYCÓW -KOMORÓW

POWIAT OLEŚNICKI – ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO – SYCÓW -KOMORÓW Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów: check icon wykonanie ciągu pieszo-rowerowegocheck icon wykonanie przepustówcheck...

ZIM – GMINA WROCŁAW – UL. STOSZOWSKA

ZIM – GMINA WROCŁAW – UL. STOSZOWSKA

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. STOSZOWSKA Budowa drogi w ul. Stoszowskiej we Wrocławiu: check icon budowa drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem i MKTcheck icon budowa fragmentu sieci wodociągowej i fragmentu sieci kanalizacji sanitarnejcheck icon...

WROCŁAW – LEGNICKA 182

WROCŁAW – LEGNICKA 182

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE– GMINA WROCŁAW – UL. LEGNICKA Roboty polegały na modernizacji torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Legnickiej od ul. Zachodniej do ul. Niedźwiedziej. GALERIA

ZIM WROCŁAW – ASFALTOWA

ZIM WROCŁAW – ASFALTOWA

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. ASFALTOWA Budowa drogi ul. Asfaltowej i ul. Lutosławskiego: check icon budowa drogi,check icon zagospodarowanie wód opadowych,check icon budowa MKT, przebudowa sieci telekomunikacyjnej,check icon budowa oświetlenia i...

ZDIUM WROCŁAW – ASFALTOWA

ZDIUM WROCŁAW – ASFALTOWA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU – GMINA WROCŁAW – UL. ASFALTOWA Wykonanie rozbudowy i przebudowy ul. Asfaltowej na odcinku od ul. Pawiej do końca działki nr 1/94 AM-8 obręb Wojszyce wraz z budową trzech przystanków: check icon Przebudowa jezdni wraz z...

PROJEKT 17 GRUPA ECHO – REMEDIACJE UL. NA OSTATNIM GROSZU

PROJEKT 17 GRUPA ECHO – REMEDIACJE UL. NA OSTATNIM GROSZU

PROJEKT 17 GRUPA ECHO - REMEDIACJE UL. NA OSTATNIM GROSZU Wykonanie robót i prac dotyczących realizacji części obiektu w zakresie: check icon zwiększenie powierzchni zieleni poprzez wykonanie nasadzeń krzewówcheck icon gruntowna wymiana humusu pod nasadzeniacheck icon...

PROJEKT 17 GRUPA ECHO – UL. BAJANA

PROJEKT 17 GRUPA ECHO – UL. BAJANA

PROJEKT 17 GRUPA ECHO - UL. BAJANA Wykonanie robót i prac dotyczących realizacji części obiektu w zakresie: check icon przebudowy prawoskrętu oraz zmiany lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej check icon przebudowa i dostosowanie odwodnienia, sieci...

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Budowa chodnika wzdłuż ul. Bogedaina we Wrocławiu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

W ramach zadania przewidziana jest realizacja następujących prac:

 

 • Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakres prac budowlanych obejmował:

 • Nawierzchnia chodnika
 • POWIERZCHNIA: 614 m2
 • DŁUGOŚĆ: 330 m
Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki

W ramach zadania przewidziana jest realizacja następujących prac:
Zakres prac projektowych obejmował:

 

 • Projekt budowlany wielobranżowy
 • Projekt Wykonawczy wielobranżowy

Zakres prac budowlanych obejmował:

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 • Roboty drogowe:
  • Drogi manewrowe oraz zjazd publiczny – powierzchnia 793,60 m2
  • Stanowiska postojowe dla niepełnosprawnych – 51,10m2 (3 szt.)
  • Stanowiska postojowe – 562 m2
  • Chodniki – 148,40 m2
  • Opaski przy stanowiskach postojowych – 18,4m2
  • Wyspa dzieląca pod szlabany – 3,2m2
  • Bike & Ride – plac pod wiaty i drogowa rowerowa – 94,2 m2
 • Organizacja ruchu
 • Obiekty małej architektury
 • Zieleń
 • Budowa odwodnienia
 • Budowa sieci teletechnicznej MKT
 • Budowa oświetlenia drogowego
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN

ZAMAWIAJĄCY
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
działając w imieniu
Gminy Wrocław z siedzibą
pl. Nowy Targ 1/8,
50-141 Wrocław

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn

W ramach zadania przewidziana jest realizacja następujących prac:
Zakres prac projektowych obejmował:

 

 • Projekt budowlany wielobranżowy
 • Projekt wykonawczy wielobranżowy

Zakres prac budowlanych obejmował:

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 • Roboty drogowe:
  • Nawierzchnia drogi manewrowej i zjazdu publicznego
  • Nawierzchnia stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  • Nawierzchnia stanowisk postojowych z płyt ażurowych
  • Nawierzchnia chodników – Kostka betonowa o wymiarach 20x20x8:
  • Nawierzchnia bitumiczna dwukierunkowej ścieżki rowerowej- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  • Nawierzchnia bitumiczna dwukierunkowej ścieżki rowerowej na przejeździe z istniejącą drogą- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  • Nawierzchnia wyspy i miejsc przeznaczonych do wybrukowania
  • Krawężniki betonowe
  • Obrzeża betonowe 8x30x100:
 • Organizacja ruchu
 • Obiekty małej architektury
 • Zieleń
 • Budowa odwodnienia
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Budowa oświetlenia drogowego
 • Zabezpieczenie istniejących kabli SN i NN
 • Budowa sieci teletechnicznej MTKK
 • Zasilanie parkingu

ZAMAWIAJĄCY
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
działając w imieniu
Gminy Wrocław z siedzibą
pl. Nowy Targ 1/8,
50-141 Wrocław

Zagospodarowanie obszaru ronda wraz z budową masztu flagowego na rondzie w rejonie Portu Lotniczego przy ul. Granicznej we Wrocławiu

W ramach zadania zagospodarowano obszar ronda w rejonie Portu Lotniczego przy ulicy Granicznej we Wrocławiu. Zadanie obejmowało w szczególności dostarczenie i zainstalowanie (posadowienie i montaż) konstrukcji masztu flagowego, a także wykonanie robót budowlanych i usług pomocniczych niezbędnych dla instalacji i korzystania z masztu flagowego, to jest w szczególności wykonanie fundamentu i infrastruktury towarzyszącej, doprowadzeniu zasilania energii elektrycznej, wykonanie oświetlenia masztu, budowa nawierzchni, budowa i uruchomienie zasilania wciągarki masztu oraz wykonanie nasadzeń zieleni i robót towarzyszących, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
działając w imieniu
Gminy Wrocław z siedzibą
pl. Nowy Targ 1/8,
50-141 Wrocław

 

Wykonanie Robót Drogowych i Sieciowych przy Obiekcie- Kompleks Biurowy „WEST LINK” – Wrocław ul. Szybowcowa 2

W ramach zadania przewidziana jest realizacja następujących prace:

 

 • wykonanie nawierzchni dróg i chodników
 • odwodnienie
 • elementy organizacji ruchu na terenie i w garażu podziemnym
 • odtworzenie nawierzchni
 • warstwy zielonego dachu
 • organizacja ruchu

ZAMAWIAJĄCY
West Gate II – Projekt Echo – 114
Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Solidarności 36,
25-323 Kielce

„Wykonanie Robót Drogowych i Sieciowych przy Obiekcie – Kompleks Biurowy „Sagittarius”- Wrocław, ul. Sucha

W ramach zadania przewidziana jest realizacja następujących prace:

 

 • Wykonanie nawierzchni dróg
 • Odwodnienie
 • Elementy organizacji ruchu na terenie i w garażu podziemnym
 • Odtworzenie nawierzchni
 • Warstwy zielonego dachu
 • Wykonanie docelowej organizacji ruchu

ZAMAWIAJĄCY
Sagittarius – Projekt Echo-113
Sp. z o.o.- Sp. k.
Al. Solidarności 36
25-323 Kielce

„Wykonanie Zieleni i Elementów DFA przy Obiekcie – Kompleks Biurowy „Sagittarius”- Wrocław, ul. Sucha

W ramach zadania przewidziana jest realizacja następujących prace:

 

 • Wykonanie nawierzchni dróg
 • nasadzenie roślin
 • zestaw nawadniająco – napowietrzający
 • elementy drobnych form architektonicznych
 • pielęgnacja terenu

ZAMAWIAJĄCY
Sagittarius – Projekt Echo-113
Sp. z o.o.- Sp. k.
Al. Solidarności 36
25-323 Kielce

Budowa ul. Chałupniczej we Wrocławiu na Swojczycach

W ramach zadania przewidziana jest realizacja następujących prace:

 

 • budowa oraz przebudowa nawierzchni jezdni,
 • budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowa chodników,
 • budowa wyniesionych przejść dla pieszych oraz przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym,
 • budowa parkingu,
 • roboty ziemne,
 • rekultywacja terenów zielonych,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • zabudowa szafki oświetlenia drogowego wraz z linią kablową- zabudowa słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami i osprzętem w obrębie objętym zakresem opracowania,
 • budowa linii kablowej zasilającej projektowane słupy oświetlenia ulicznego z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego, z istniejącego obwodu oświetleniowego,
 • organizacja ruchu zastępczego,
 • organizacja ruchu docelowego,
 • obsługa geodezyjna.

ZAMAWIAJĄCY
Archicom Marina 2 Sp.z o.o. Sp. k.
ul. Liskego 7
50-345 Wrocław

Przebudowa Drogi Gminnej nr 1043010- Lesie- Żelazna

W zakresie budowy drogi wykonano pełną konstrukcję jezdni o nawierzchni bitumicznej. Zagospodarowano tereny zielone, wybudowano zjazdy oraz przebudowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 385 wraz z przebudową przepustu.
Celem realizacji zadania było poprawienie istniejącego stanu drogi gminnej oraz polepszenie stanu nawierzchni.

 

ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ABET Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 16
54-530 Wrocław

Wykonanie drogi 2KDL/7 oraz przebudowa pasa drogowego ul. Opolskiej we Wrocławiu w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Księżno Faza I i II – ulica Opolska 136”

W ramach zadania przewidziana jest realizacja następujących prace:
Droga 2KDL/7

 

 • wykonanie chodników i drogi,
 • wykonanie zieleni drogowej: trawniki, wycinki drzew,
 • zarurowanie rowu, odwodnienie drogi 2KDL/7,
 • opracowanie i uzgodnienie projektu ORZ,
 • wyniesienie ORZ na czas robót,
 • wyniesienie ORD,
 • obsługa geodezyjna, laboratoryjna,
 • wykonanie kanalizacji instalacji teletechnicznej

Przebudowa pasa drogowego w ulicy Opolskiej

 • budowa nowego zjazdu z drogi 5KDW/14,
 • budowa chodników,
 • budowa azylu na przejście dla pieszych,
 • zieleń drogowa: trawniki, zabezpieczenia drzew, wycinka drzew;
 • regulacje wysokościowe istniejących studzienek telekomunikacyjnych oraz skrzynek ulicznych
 • korekta oznakowania pionowego i poziomego,
 • opracowanie i uzgodnienie projektu ORZ,
 • wyniesienie ORZ na czas robót,
 • wyniesienie ORD,
 • obsługa geodezyjna, laboratoryjna,
 • zabezpieczenie istniejącego okablowania rurami ochronnymi

ZAMAWIAJĄCY
Archicom Sp. z o.o. –
Realizacja Inwestycji – Sk
ul. Liskego 7,
50-534 Wrocław

Budowa drogi gminnej na działkach o nr 39/8, 47, AM-14 obręb Gaj we Wrocławiu – projekt nr 560 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach zadania przewidziana jest realizacja następujących prac:

 

 • roboty drogowe, w tym jezdnia o nawierzchni bitumicznej, nawierzchnia z kostki be-tonowej, chodniki z kostki betonowej;
 • budowa odwodnienia drogowego;
 • budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym;
 • budowa oświetlenia drogowego;
 • budowa sieci teletechnicznej MTKK;
 • zabezpieczenie sieci elektrycznych PKP;
 • zagospodarowanie terenu: trawniki, nasadzenia;
 • organizacja ruchu docelowego;
 • organizacja ruchu zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY
ZDiUM we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

INWESTOR
Gmina Wrocław
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1/8

Przebudowa ul. F. Magellana we Wrocławiu

Przebudowa ulicy będzie obejmowała zakres w których wchodzą:

 • roboty drogowe, w tym jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej,
 • budowa odwodnienia drogowego,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia drogowego,
 • budowa sieci teletechnicznej MTKK,
 • zagospodarowanie terenu, trawniki, nasadzenia oraz elementy małej architektury,
 • organizacja ruchu zastępczego,
 • organizacja ruchu docelowego.

ZAMAWIAJĄCY
ZDiUM we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

INWESTOR
Gmina Wrocław
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1/8

Wykonanie robót budowlano- montażowych w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu.

W ramach zadania zrealizowano dwa etapy zagospodarowania terenu, które obejmowały:

 

 • roboty drogowe, w tym nawierzchnie dróg, parkingów, chodników z kostki betonowej oraz wjazdy z kostki kamiennej;
 • budowę odwodnienia drogowego;
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej;
 • rekultywację i założenie terenów zielonych, w tym przesadzenie kolidujących drzew i krzewów;
 • organizację ruchu zastępczego;
 • organizację ruchu docelowego.
ZAMAWIAJĄCY
Energopol Trade Opole Sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2
45-445 Opole
energopol

INWESTOR
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-System S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
50-001 Wrocław

Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy ulicy Sukielickiej

Niniejsza przebudowa obejmowała odcinki:
– ODCINEK I – od ul. Jaksonowickiej do wiaduktu kolejowego:
etap I obejmujący wykonanie m.in.:

 

 • jezdni z betonu asfaltowego KR2
 • 70 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
 • 8 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
 • 3 miejsc postojowych dla autobusów
 • ciągów komunikacji pieszej
 • progów zwalniających
 • odwodnienia projektowanych nawierzchni
 • oznakowania poziomego i pionowego
 • 52 stojaków na rowery
 • oświetlenia
 • kanalizacji MTKK
 • wyrównanie, rekultywację i odtworzenie istniejących trawników

etap II obejmujący wykonanie m.in.:

 • ciągów komunikacji pieszej,
 • oświetlenia parkowego chodników
 • nasadzeń zieleni
 • wprowadzenia elementów małej architektury

– ODCINEK II – od wiaduktu kolejowego do ul. Rogowskiej – obejmujący wykonanie m.in.:

 • jezdni z kostki betonowej
 • 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
 • ciągów komunikacji pieszej
 • progów zwalniających
 • odwodnienia projektowanych nawierzchni
 • oświetlenia
 • kanalizacji MTKK
 • nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa kamiennego
 • nasadzeń zieleni

– ODCINEK III – wiadukt kolejowy – obejmujący wykonanie m.in.:

 • oczyszczenie ceglanych przyczółków
 • uzupełnienie tynków płyty pomostowej

INWESTOR
Gmina Wrocław
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1/8

PRZEDSTAWICIEL INWESTORA
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36,
50-059 Wrocław
biuro@wi.wroc.pl

Wykonanie Robót Drogowych przy Obiekcie – Kompleks Biurowy Wrocław „Nobilis Business House” – Wrocław, ul. Marii Skłodowskiej-Curie”

Zadanie obejmowało następujące prace:

 

 • roboty drogowe, w tym:
  • przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Mikołaja Reja, ul. Ładnej oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie,
  • przebudowę nawierzchni jezdni na potrzeby przystanku Wiedeńskiego,
  • zjazd z ul. Mikołaja Reja,
  • chodniki na gruncie i na stropie,
  • drogi manewrowe i miejsca postojowe na gruncie oraz stropie,
  • ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej,
  • ściek z dwóch rzędów kostki kamiennej,
  • krawężniki betonowe i kamienne,
  • obrzeża betonowe;
 • kanalizację deszczową;
 • wyniesienie organizacji ruchu zastępczego oraz wykonanie organizacji ruchu docelowego;
 • elementy małej architektury;
 • przebudowę linii kablowej średniego napięcia;
 • przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej;
 • przebudowę oświetlenia drogowego;
 • budowę sieci teletechnicznej MTKK.

INWESTOR
Nobilis – Projekt Echo–117
Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Solidarności 36
25-323 Kielce

Koncepcja Programowa usytuowania w istniejącej infrastrukturze ośmiu lokalizacji parkingów dla systemu „Parkuj i Jedź – etap II”
Przebudowa drogi w ul. J. Kiepury na odcinku od ul. Buforowej do ul. H. Halskiej we Wrocławiu
Przebudowa układu drogowego ulicy Królewieckiej we Wrocławiu
Przebudowa układu drogowego ulicy Kwiatkowskiego we Wrocławiu
Budowa skrzyżowania ulicy Ibn Siny Avicenny z ulicami 2 KD-L i 3KD-D/2 we Wrocławiu
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w Wałbrzychu i na terenie gminy Walim: od ronda przy ulicy Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomskiej, Świdnickiej, Noworudzkiej i 11 Listopada
Roboty drogowe przy ulicy Zwycięskiej 14a i 14b we Wrocławiu – Simply Market
Opatowice – odbudowa wału od strony Kanału Opatowickiego i rz. Odry m. Wrocław
Osobowice – odbudowa wału w m. Wrocław
Budowa pasa wyłączenia w drodze powiatowej 1990D.

USŁUGI GEODEZYJNE

Inwentaryzacja terenu kopalni odkrywkowej Żelazna III w Kopicach gm. Grodków

Zadanie dotyczyło sporządzenie mapy górniczej oraz mapy do celów projektowych o obszarze 40ha

Budowa sieci uzbrojenia terenu na osiedlu Zakrzów we Wrocławiu

Zajmowaliśmy się budową kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przebudową układu drogowego na ulicach: Archeologów, Armii Ludowej, Bratysławskiej, Etnografów, Jagiellońskiej, Okrętowej, Masztowej, Kopańskiego, Łuczników, Odolanowskiej, Odrodzenia Polski, Ornej, Paryskiej, Skarbu Zakrzowskiego, Stoczniowa, Wallenroda oraz Zatorskiej.

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych na Osobowicach i Opatowicach

Modernizacja obejmowała wykonanie przepony wzdłuż całej długości wału. Przebudowę korony wału zgodnie z niweletą wraz z budową ścieżki rowerowej

Budowa domków wielorodzinnych w Kiełczowie na ul. Agrestowej

kompleksowa obsługa budowy 16 budynków wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą wokół budynków i miejscami parkingowymi

Remont placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu

Przebudowa drogi na odcinku ul. Nabycińskiej do ul. Podwale, dot. drogi wraz z przebudową kolidujących sieci: wodociągowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów

Budowa wału wraz z budową ścieżki rowerowej i drogi serwisowej, w ramach zadania modernizowano bezwykopowo kolektor ODRA ks2870x3500 na ko2400 o długości 750 m.

Tramwaj PLUS na Kozanowie

Zadanie polegało na budowie połączenia tramwajowego pomiędzy Legnicką/Lotniczą a stadionem Wrocław wraz z przebudową ul. Pilczyckiej oraz ul. Popowickiej. Na te-renie budowy zmodernizowano sieci uzbrojenia terenu:

 

 • sieć wodociągowa
 • sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
 • sieć gazowa
 • sieć ciepłowniczą
 • sieci elektroenergetyczne
 • sieci telekomunikacyjne

Torowisko długość ponad 4km.
Droga długość 900m.

Dojazd na lotnisko Wrocław-Strachowice ul. Graniczna

Budowa drogi dojazdowej na lotnisko ul. Graniczna od wysokości Factory do ronda z ul. Stanisława Skarżyńskiego wraz z budową nowej drogi wyjazdowej ze starego ter-minala portu.
Z wyłączeniem terenu AOW.
Na terenie budowy zmodernizowano sieci uzbrojenia terenu:

 

 • sieć wodociągowa
 • sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
 • sieci elektroenergetyczne
 • sieci telekomunikacyjne

Długość drogi 2,5km drogi dwujezdniowej oraz 650m drogi jednojezdniowej

Budowa wału przeciwpowodziowego w Łęgu oraz budowa muru oporowego w Jelczu-Laskowicach

GM Roads Polska – usługi geodezyjne, budowa dróg i parkingów.

Od lat współpracujemy z wieloma podmiotami z Wrocławia oraz innych miast.

ZAUFALI NAM

arrow right icon Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
arrow right icon Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
arrow right icon Goodman Sp. z o.o.
arrow right icon Midas Group Sp. z o.o.
arrow right icon Energopol Trade Opole
arrow right icon ProLogis
arrow right icon Pro-Tra Building
arrow right icon Przedsiębiorstwo Drogowe Ziajka
arrow right icon Incepti Development
arrow right icon Rembor General
arrow right icon Eurovia Polska S.A.
arrow right icon Abet Sp. z o.o. PPH.
arrow right icon Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
arrow right icon Grupa Echo

GM Roads Polska – usługi geodezyjne, budowa dróg i parkingów, Wrocław i cały kraj

Otwartość i zaangażowanie

Do kontaktu zapraszamy zarówno duże przedsiębiorstwa budowlane czy deweloperów, jak i klientów indywidualnych oraz instytucje publiczne.

Uczestniczyliśmy w wielu dużych i skomplikowanych projektach, niemniej jednak jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, również te na mniejszą skalę.

Nasz zespół należycie podchodzi do swoich obowiązków i wszelkie prace projektowe, obliczeniowe, geodezyjne czy wykonawcze realizowane są z dużą starannością i dokładnością, według obowiązujących norm.

GM Roads Polska rekonstrukcja dróg i skrzyżowań czy budowa sieci instalacyjnych we Wrocławiu i nie tylko, przebiegnie planowo i terminowo.

Czas na innowacyjne budownictwo
– razem tworzymy przyszłość!

Napisz do nas

Siedziba firmy:
Cieśle 44,
56-400 Oleśnica

Adres korespondencyjny:
ul. Krzemieniecka 47,
54-613 Wrocław

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

info@gm-roads.pl

(71) 300 12 40

(71) 300 12 49

GEODEZJA

m.wozniak@gm-roads.com

697 660 932

agsdix-fas fa-truck-moving

TRANSPORT

m.kubalka@gm-roads.pl

531 525 040

Polityka prywatności © 2022 GM Roads Polska